ชื่อเรื่อง  

                การพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการแปรผันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม  โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 

 

ชื่อผู้วิจัย นายอานนท์  ทองมาก 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

   การศึกษาหมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ

     ความประพฤติที่ดีมีคุณค่า และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมทำให้บุคคลได้รับความรู้ความสามารถจากสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดขึ้นการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเป้าหมายสูงสุดของการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการนำไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาวิชาชีพต่าง ๆ   คณิตศาสตร์มิใช่เพียงต้องให้คิดคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขเท่านั้น  ในโลกยุคปัจจุบันเมื่อเราเรียนคณิตศาสตร์เราควรได้คุณสมบัติต่อไปนี้จากการเรียน
          1. ความสามารถในการสำรวจ
          2. ความสามารถในการคาดเดา
          3. ความสามารถในการให้เหตุผล
          4. ความสามารถในการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่เคยพบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      คุณสมบัตินี้เรียกว่าศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ( Mathematical Power )
ไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรถ้าเรามีคุณสมบัตินี้
  เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีศักยภาพทางคณิตศาสตร์

กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ใช้สื่อมาช่วยสอนเสริม เพราะสื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี จดจำเรื่องต่างๆได้มากขึ้นและนานกว่า ช่วยสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ ประหยัดเวลาในการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนและปฏิบัติงานทั่วไป ทั้งยังประหยัดกำลังและปริมาณครูผู้สอนเพิ่มผู้เรียนได้มากขึ้น นอกจากนี้สื่อการสอนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ทำให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้เร็วขึ้น ช่วยพัฒนาความคิดและทักษะด้านต่างๆ

ชุดการสอนเป็นสื่อที่มีความหลากหลาย เป็นสื่อประสมที่จัดเตรียมไว้ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยเนื้อหาวิชา (วรกิต วัดข้าวหลาม, 2542, หน้า 6) ซึ่งอำนวย เดชชัยศรี (2545, หน้า 44) ได้ให้ความหมายของชุดการสอนว่า หมายถึงระบบการนำ
สื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและประสบการณ์แต่ละหน่วย มาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย นอกจากนี้เปรื่อง กุมุท
(2518, หน้า 114-115) ได้กล่าวว่า ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องการกันมากประกอบด้วยเนื้อหาคู่มือครู และอุปกรณ์การสอนต่างๆ สำหรับการเรียนเรื่องนั้นๆอาจมีสื่อหลายอย่างมาจุนเจือกันตามแผนการสอนที่จัดระเบียบไว้ สื่อต่างๆนั้นจะทำให้ประสบการณ์การเรียนในหัวข้อนั้นกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น การผลิตชุดการสอนครูผู้สอนควรคำนึงถึงความต้องการ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเน้นการจัดประสบการณ์ที่ใช้แหล่งความรู้จากสื่อการสอนแบบต่างๆ โดยครูจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมด อีกสองส่วน
ผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองจากสิ่งที่ครูเตรียมในรูปแบบของชุดการสอน การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และการเสริมแรงที่จะ
ทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523, หน้า 119)

แต่จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนคณิตสาสตร์ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม  ของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะการคิดคำนวณ ไม่กล้าแสดงความคิด ขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสำคัญ เนื่องจากไม่มีโอกาสใช้ในชีวิตจริง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม  โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี   โดยการนำสื่อการเรียนการสอนมาช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำชุดการสอน เรื่องการแปรผัน  มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพราะผู้เรียนได้ศึกษาจากสิ่งที่ใกล้เคียงกับความจริง ได้ปฏิบัติจริง เร้าความสนใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีสื่อเป็นตัวกลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และจดจำ เสมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริมการกล้าแสดงออกในการใช้ทักษะรวมทั้งเน้นย้ำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ต่อชีวิตประจำวัน มิใช่เพียง
การบรรยายจากครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันต่อไป จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้ชุดการสอน เรื่องการแปรผันโดยผู้วิจัยหวังว่าผลจากการวิจัยครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องการแปรผันวิชาคณิตสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม  โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี   จังหวัดชลบุรี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการสอน เรื่องการแปรผัน วิชาคณิตสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี   จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

ประชากรเป้าหมาย

     ประชากร  

                      ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีจังหวัดชลบุรีทั้งหมด 7 ห้องเรียน

 รวมทั้งสิ้น 320  คน           

                    กลุ่มตัวอย่าง

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี  จังหวัดชลบุรี          

ปีการศึกษา 2551  ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60

จึงได้เลือกมาทำการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในกลุ่มผู้เรียนกลุ่มอื่นต่อไป

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  2  ชนิด  คือ

1.  ชุดการสอน เรื่องการแปรผัน  จำนวน 3 ชุด โดยจัดแบ่งเป็นชุดการสอนได้ 3 ชุด ดังนี้

                     ชุดที่ 1 เรื่อง การแปรผันตรง

      ชุดที่ 2 เรื่อง  การแปรผันแบบผกผัน

                      ชุดที่ 3 เรื่อง  การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปรผันซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ

                2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล                   

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปรผันซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   เป็นการศึกษาค้นคว้ากึ่งทดลอง   ผู้วิจัยค้นคว้าเป็นผู้ดำเนิน

การทดลองด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550  โดยใช้เวลา 6  ชั่วโมง

มีรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า  ดังนี้

                    1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test ) กับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนระดับชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2551  ภาคเรียนที่ 1  โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีจังหวัดชลบุรี

                    2. ดำเนินการทดลองฝึกทักษะการคิดคำนวณด้วยชุดการสอน เรื่องการแปรผันจำนวน 3 ชุด    โดยผู้ศึกษาทำการสอนด้วยตนเอง

                    3. ทดสอบหลังเรียน    (Post – test )   กับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์  ฉบับเดียวกับที่ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนระดับชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกช่างอุตสาหกรรม  โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีจังหวัดชลบุรี

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

                    สถิติที่ใช้

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ

1.       สถิติพื้นฐาน  ได้แก่

1.1    ร้อยละ  ( Percentage )  ใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด  2545 : 104 )

                                1.2  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  โดยใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด  2545 :  105 )

 

                                1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation)  โดยใช้สูตร

ผศ.ภัทรา  นิคมมานนท์   ( 2524 : 90 – 104 )                

 

 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ

                    2.1 การหาค่าอำนาจจำแนก  (Discrimination)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร B  (บุญชม  ศรีสะอาด  2545 :  90 )

                                2.2   การหาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้วิธีของ Lovett ( บุญชม  ศรีสะอาด  2533 : 172)

 

 

                                2.3  หาประสิทธิภาพของแบบฝึก   /   ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกโดยใช้สูตรของ  (เผชิญ   กิจระการ 2544.49)

                    2.4  หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร  ดังนี้

ค่าความสอดคล้อง  IOC  (สมนึก  ภัททิยธนี  . 2544 : 219 – 221 )

                    2.5  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้สถิติ  t-test  ( Dependent Samples)   (บุญชม   ศรีสะอาด  2545 : 112 )

                    2.6  สถิติใช้หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก  โดยใช้ดัชนีประสิทธิผล (EI)   คำนวณตามวิธีของ  กูดแมน และชไนเดอร์  ในการหาดัชนีประสิทธิผล ( The  Effectiveness  Index)

(บุญชม  ศรีสะอาด  2546 : 156)


Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...